Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου

Στάδια και ροή της έρευνας

Κατά την εκτέλεσή του το ερευνητικό πρόγραμμα διακρίνεται σε 7 στάδια (Work Packages - WP), τα οποία περιγράφονται ως εξής:

WP1 Μελέτη τεχνολογιών καταγραφής IP data. Θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και των εργαλείων καταγραφής IP δεδομένων και θα προταθεί η αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός κατάλληλου εργαλείου.
WP2 Μελέτη μοντέλων ανάλυσης δεδομένων. Θα ερευνηθούν τα μοντέλα ανάλυσης δεδομένων πολύ μεγάλου όγκου (massive data) και θα μελετηθούν οι προσεγγίσεις για ανάλυση IP δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα είτε καταγράφονται με τη μορφή ροής.
WP3 Ανάπτυξη εργαλείου καταγραφής IP data. Θα στηριχθεί στην έρευνα που θα έχει πραγματοποιηθεί στο WP1 και θα γίνει η ανάπτυξη ενός εργαλείου καταγραφής IP data που θα έχει τη δυνατότητα ανασύνθεσης της πραγματικής κυκλοφορίας κατά μήκους του δικτύου. Τέλος θα προταθούν οι ενδεικνυόμενες μέθοδοι ανάλυσης για IP data.
WP4 Δημιουργία μοντέλου-εργαλείου ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου. Θα στηριχθεί στην έρευνα που θα έχει πραγματοποιηθεί στο WP2 και θα γίνει ανάπτυξη των προτεινόμενων μεθόδων.
WP5 Υλοποίηση και επιβεβαίωση. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή των προτεινόμενων μοντέλων μέσω των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα WP3 και WP4 σε IP data του δικτύου του τμήματος πληροφορικής και η εξαγωγή συμπερασμάτων.
WP6 Δημοσιότητα και αξιοποίηση. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται όλες εκείνες οι δράσεις δημοσιότητας και διερεύνησης της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Περιλαμβάνεται ο συντονισμός των δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη ιστοτόπου του ερευνητικού προγράμματος.
WP7 Διαχείριση έργου. Το στάδιο αυτό διατρέχει ουσιαστικό όλο το ερευνητικό πρόγραμμα και εποπτεύει για τη σωστή εκτέλεσή του, την ερευνητική και οικονομική ροή, την επίβλεψη και ανακατανομή των εργασιών.

Η ροή υλοποίησης μεταξύ των σταδίων του ερευνητικού προγράμματος φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Γραφική αναπαράσταση των πακέτων εργασίας