Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου

Σύντομη περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάλυση πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων δικτύου τα οποία αποθηκεύονται ή καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο από δικτυακές πηγές.

Ο σκοπός της ερευνητικής πρότασης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που ανιχνεύει τις τάσεις χρήσης των δικτυακών πόρων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις πιθανές ανώμαλες καταστάσεις (π.χ. Internet επιθέσεις), που εμφανίζονται σε ένα μεγάλο δίκτυο, παρέχοντας έτσι στους φορείς διοίκησης του δικτύου ένα ευέλικτο και λειτουργικό μηχανισμό διαχείρισης.

Τα κύρια ερευνητικά ζητήματα, στα οποία θα επικεντρωθεί η έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος, είναι:

Πεδία εφαρμογής της έρευνας - Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα πεδία εφαρμογής της προτεινόμενης έρευνας εντοπίζονται μεταξύ άλλων:

Ως αναμενόμενα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος διακρίνονται: